Diagnoza procesów SI

Wymagana przed podjęciem przez dziecko terapii Integracji Sensorycznej

Diagnoza opiera się na dwóch spotkaniach (90 minut oraz 60 minut oraz wymianę informacji drogą elektroniczną) - przeznaczona dla dzieci które ukończyły 4l i 6m.
Dzieci młodsze z problemami SI odbywają "Obserwację diagnostyczną".

Na diagnozę składa się:

Wywiad z rodzicami – dotyczy przebiegu ciąży, porodu oraz rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, przebytych chorób oraz informacji i opinii innych specjalistów.

Kwestionariusze – rodzice wypełniają szczegółowo kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

Wybrane Próby kliniczne – dziecko jest obserwowane w swojej spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania określone zadania lub ćwiczenia,

Wybrane Testy Południowo – Kalifornijskie – maja na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji.

Podsumowanie diagnozy – to omówienie diagnozy, Rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz program terapii w formie pisemnej.

Rozwijanie przez wspieranie /Emilia Urbańska / ul. Olgierda 125 /GDYNIA / tel. 502 - 830 - 150 / emiliaurbanskarpw@gmail.com

Wszelkie prawa do treści i grafik zastrzeżone. 

ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE Emilia Urbańska / ul. Rdestowa 35c/9  81-577 GDYNIA NIP 9581695941 REGON 381521413