Pracujemy z dziećmi wykazującymi:

- Opóźniony rozwój mowy czyli taki który odbiega od norm z półrocznym opóźnieniem.

- Wady wymowy czyli zaburzenie artykulacji przejawiające się nieprawidłową realizacją głosek. Może dotyczyć jednego lub wielu dźwięków.

- Zaburzenia neurorozwojowe, które cechują się trudnościami w nawiązaniu i utrzymaniu relacji oraz komunikacji społecznej.

- Afazję czyli zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu.

- Zaburzenia jedzenia i problemy z karmieniem wynikające z problemów anatomicznych, sensorycznych oraz psychologicznych u noworodków i niemowląt ale również u dzieci starszych. Z tym problemem pracujemy interdyscyplinarnie w zespole Logopeda, Fizjoterapeuta, Terapeuta SI oraz Psycholog.
 

- Inne problemy które wpływają na zaburzenia w obrębie aparatu mowy powodując problemy z mową i komunikacją