top of page

   Regulamin warsztatów i webinarów

 

      § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w warsztatach i webinarach.

 2. Organizatorem szkoleń jest Rozwijanie przez wspieranie Emilia Urbańska

 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.

  § 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za warsztaty i/lub webinar.

 2. Organizator – Rozwijanie przez wspieranie Emilia Urbańska

 3. Rezygnacja z warsztatów i/lub webinaru – przesłanie drogą e-mail lub sms lub wiadomość FB informacji o rezygnacji.

 4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.

 5. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w warsztatach i/lub webinarze, za które została wniesiona opłata.

 6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie www.rozwijanieprzezwspieranie.pl lub zgłoszenie przez wiadomość na FB www.facebook.com/rozwijanieprzezwspieranie/

 7. Strona Organizatora – www.rozwijanieprzezwspieranie.pl lub FB rozwijanieprzezwspieranie na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

  § 3. Warunki uczestnictwa w warsztatach i/lub webinarze

 1. Informacja o organizowanych warsztatach i/lub webinariach przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
  -> oferty publikowanej na stronie internetowej: www.rozwijanieprzezwspieranie.pl/szkoleniaonline  zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną.
  -> na stronie FB www.facebook.com/pg/rozwijanieprzezwspieranie/events/

 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie wiadomości na FB www.facebook.com/rozwijanieprzezwspieranie/ i dokonanie opłat za szkolenie.

 3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


§ 4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za warsztaty i/lub webinar zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie. Płatność następuje przy rejestracji przez platformę Paypal lub przez przelew tradycyjny w ciągu 48h od zapisu.

 2. W cenie szkolenia Uczestnicy webinarów lub wydarzeń stacjonarnych dla nauczycieli otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, Zaświadczenie w formie elektronicznej o uczestnictwie w spotkaniu – do 7 dni po zakończeniu webinaru.

 3. Podczas spotkań dla rodziców Organizator NIE WYSTAWIA zaświadczeń.

 4. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto podane w zakładce KONTAKT w ciągu 3 dni od rejestracji.

 5. Tytuł przelewu powinien zawierać datę warsztatów i/lub webinaru.

 6. Dokumenty księgowe po webinarium – faktury lub paragon przekazywane są uczestnikom do 7 dni po zakończeniu webinaru drogą e-mail lub przez FB.

 7. Link do spotkania online uczestnik otrzyma minimum 30 minut przed spotkaniem – drogą e-mail.

 8. W spotkaniach online należy uczestniczyć w wyznaczonym terminie.

 9. Webinaria nie są nagrywanie

 10. Brak uczestnictwa w webinarze i/lub szkoleniu stacjonarnym wiąże się z BRAKIEM wystawienia zaświadczenia. Uczestnik powinien być obecny przez minimum 3/4 czasu na webinarze.

 11. Webinary odbywają sie przez platformę clickmeeting.com
  WYMOGI TECHNICZNE: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/faq/jakie-sa-wymagania-sprzetowe-oraz-oprogramowania-dotyczace-organizowania-wydarzen-na-platformie-clickmeeting


§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów i/lub webinaru lub do odwołania go w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.

 2. Organizator, w wypadku odwołania spotkania informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

 3. W przypadku odwołania warsztawów i/lub webinarium przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

  § 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: emiliaurbanskarpw@gmail.com

 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach i/lub webinarium w terminie dłuższym niż 5 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 5 dni przed warsztatami i/lub webinarium lub brak udziału skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.

  § 7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi zajęć grupowych. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty zakończenia szkolenia.

 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać wysyłając na adres e-mail: emiliaurbanskarpw@gmail.com

 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu.


§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r..

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

bottom of page